آموزه های مدیریتی،حذف ایده

آموزه های مدیریتی،حذف ایده آموزه های مدیریتی؛حذف ایده ایده های خوب بر روی ایده های خوب بیشتری خط قرمز بکشید‼️معمولا ایده های خوب بعد از چندین و چند ایده ی بد به ذهن انسان خطور می کنند. ایده های خود را به صورت جدی مورد بازبینی قرار دهید و موارد …