مدیر بد و محیط کار سمی

5 روش کاربردی برای مقابله با مدیر بد و محیط کار سمی ◊تجربۀ داشتن مدیر بد بسیار ناخوشایند است،شاید شما هم در محیطی کار کرده‌اید که مدیر آن با افراد زیردستِ خود رفتار بسیار بدی داشته،آنها را تحقیر می‌کرده،به‌آسانی عصبانی می‌شده و دادوفریاد به راه می‌انداخته است یا بدتر از …