نقطه‌ حداکثر تأمل

نقطه‌ حداکثر تأمل بهترین ایده‌ها زمانی به سراغ‌تان می‌آیند که مشغول نوشتن هستید،نه درحال فکرکردن،اگر قرار باشد در یک جزیره‌ی دورافتاده در وسط اقیانوس یک همراه داشته باشید،چه کسی را با خودتان می‌برید؟ همسرتان؟ دوست‌تان؟ یک مشاور؟ باهوش‌ترین استاد دانشگاه؟ یک‌نفر که سرگرم‌تان کند؟البته که هیچ‌کدام برای بلندمدت به‌کارتان نخواهد …

نقطه‌ حداکثر تأمل

نقطه‌ حداکثر تأمل ◊بهترین ایده‌ها زمانی به سراغ‌تان می‌آیند که مشغول نوشتن هستید، نه درحال فکرکردن،اگر قرار باشد در یک جزیره‌ی دورافتاده در وسط اقیانوس یک همراه داشته باشید، چه کسی را با خودتان می‌برید؟ همسرتان دوست‌تان؟ یک مشاور؟ باهوش‌ترین استاد دانشگاه؟ یک‌نفر که سرگرم‌تان کند؟ البته که هیچ‌کدام برای …