چالش‌های جهان‌ شمول رهبران در سراسر جهان چیست؟

چالش‌های جهان‌ شمول رهبران در سراسر جهان چیست؟       ۷۶۳ رهبر سطح میانی و اجرایی طبق مطالعات CCL روی ۷۶۳ رهبر سطح میانی و اجرایی در سازمان‌هایی از 8 کشور مختلف، رهبران پیوسته با ۶ چالش یکسان مواجه‌اند: توسعه کارایی مدیریتی چالش مرتبط با ایجاد مهارت‌های مربوطه ـمثل …