تعیین جنبه های زیست محیطی

تعیین جنبه های زیست محیطی به هنگام تعیین جنبه های زیست محیطی خود می تواند موارد ذیل را در نظر بگیرد: الف ) انتشار در هوا ب ) تخلیه در آب پ ) رها سازی در زمین ت ) استفاده از مواد خام  یا منابع طبیعی ث ) استفاده از …

جنبه های زیست محیطی

جنبه ­های زیست محیطی سازمان باید جنبه های زیست محیطی فعالیت­ها، محصولات و خدمات تعریف شده در دامنه شمول سیستم مدیریت زیست محیطی خود را که می­تواندتحت کنترل  و  آن­هایی را که  می تواند تحت تاثیر   قرار دهد ، ونیز  پیامد های  زیست محیطی مرتبط با آن­ها را با در …