جنبه­ های زیست محیطی

جنبه­ های زیست محیطی سازمان باید جنبه های زیست محیطی فعالیت­ها، محصولات و خدمات تعریف شده در دامنه شمول سیستم مدیریت زیست محیطی خود را که می­تواندتحت کنترل  و  آن­هایی را که  می تواند تحت تاثیر   قرار دهد ، ونیز  پیامد های  زیست محیطی مرتبط با آن­ها را با در …