جزئی نگری رهبر

جزئی نگری رهبر جزئی نگری رهبر را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: تابه‌حال برایتان پیش آمده که مدیرتان چگونگی انجام کار را با جزئیات برایتان توضیح دهد؟ ♦ وقتی مدیر بیش از حد به جزئیات می‌پردازد، مسائل برای فرد کمی خسته‌کننده می‌شوند،رهبرانی که چگونگی انجام کار را به …