“چرا” یا “چگونه”؟

“چرا” یا “چگونه”؟ کدام مقدم است؟ “چرا” یا “چگونه”؟ کدام مقدم است؟با ما همراه بمانید: دارن هاردی داستانی را نقل می کند به این مضمون که در رشته کوه های آند، دو قبیله متخاصم وجود داشتند،روزی افراد قبیله ساکن در کوه به قبیله پایین کوه حمله کرده، اموال را به …