پرورش شخصی مدیران

پرورش شخصی مدیران     از جک ولش که بعضی ها او را بزرگترین مدیر عامل جهان در قرن بیستم می دانند توصیه جالبی خطاب به مدیران سازمان ها نقل شده است به این مضمون که:” قبل از آن که رهبری دیگران را به عهده بگیرید مهم ترین کار و …