انواع استراتژی ها و نیاز های منابع انسانی آنها

انواع استراتژی ها و نیاز های منابع انسانی آنها انواع استراتژی ها و نیاز های منابع انسانی آنها :به منظور درک بهتر نقش مدیریت منابع انسانی در اجرای استراتژی سازمان یا تاثیر استراتژی بر مدیریت منابع انسانی دسته انسانی دسته بنی  (پورتر)از استراتژی های کسب وکار استفاده می شد طبقه …

حوزه مدیریت منابع انسانی

حوزه مدیریت منابع انسانی: ا-مدیریت محیط منابع انسانی: ایجاد محیط منابع انسانی شامل موارد زیر است: پیوند کارکردهای مدیریت منابع انسانی با اعداف سازمان (مدیریت منابع انسانی استراتژیک) طراحی کار به نحوی که موجب برانگیخته شدن کارکنان در جهت کیفیت خدمات مشتریان و ارباب رجوع و بهره وری گردد (تجزیه …