جانشین کشی

جانشین کشی متن زیر مطالبی را در مورد جانشین کشی ارائه می نماید:   دکترآرين قلي پور و همكاران (١٣٩٠) در مقاله اي تحت عنوان “كاربست مدل ميدان نيرو در برنامه ريزي براي جانشين پروري” برخي از موانع و تسهيل كننده هاي برنامه هاي جانشين پروري در سازمان را شناسايي …