بازخوانی یک پرونده

بازخوانی یک پرونده یک هنر رهبری متحول و دگرگون ساز ←در دنیای رهبری و مدیریت گاهی بازخوانی یک پرونده می تواند الگوهایی را برای رهبران و مدیران به ارمغان آورد،آیا زمان رهبران را می سازد و یا رهبران زمان را می سازند؟آیا رهبریا مدیری را می شناسید که برای افراد …