فرآیند متقاعدسازی فرآیندی

فرآیند متقاعدسازی فرآیندی نرم است! فرآیند متقاعدسازی فرآیندی نرم است!با ما همراه باشید:   متقاعدسازی، به معنای تغییر نظر دیگران و نزدیک کردن دیدگاه آنها به دیدگاه خودمان است انسانها در مقابل تغییر نظر خود، مقاومت دارند راجر داوسون یکی از نویسندگان کتابهای مذاکره، تعبیر ساده اما دقیقی دارد و …