تکنیک CRITIC

تکنیک CRITIC تکنیک CRITIC را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: این روش را زلینی در سال 1982 برای تعیین وزن معیارها ارائه داده است. روش کریتیک دخالت نداشتن نظر کارشناسان در روش کریتیک میتواند یکی از مهمترین قابلیت های این روش محسوب شود (موسوی و همکاران، 1395). جهت مشاور …