تکنیک نیلوفر آبی

مقاله(تکنیک نیلوفر آبی)     برگرفته شده از ظوفان فکری(ژاپنی) این تکنیک مانند اغلب تکنیک های ژاپنی، از طوفان فکری نشأت گرفته ولی دارای تفاوت هایی با آن می باشند، ژاپنی های گروه گرا معمولاً تکنیک هایشان را اغلب در یک جلسه به نام دایره خلاقیت به شیوه ای خلاق …