مدیریت استعداد

مدیریت استعداد در سازمان‌های استعدادگرا مدیریت استعداد در سازمان‌های استعدادگرا را مطالعه بفرمایید: مقدمه ♦موفقیت سازمان های قرن ۲۱ به استفاده موثر از افراد مستعد بستگی دارد. سازمان های استعداد گرا دائماً در جستجوی استعداد جدیدند و با تامین نیازهایشان آنها را حفظ و محیط چالشی برایشان ایجاد می کنند …