فرهنگ سازمانی در twitter

فرهنگ سازمانی در twitter       کارمندان Twitter کارمندان Twitter همواره درباره‌ فرهنگ سازمانی این شرکت با اشتیاق صحبت می‌کنند. برگزاری جلسه در پشت بام، همکارانِ صمیمی و یک محیط تیمی که در آن، اهداف شرکت به هر فرد انگیزه می‌دهد، همه و همه مواردی هستند که به فرهنگ …