تله های خودمحوری در رهبری

تله های خودمحوری در رهبری ◊خودمحوری یکی از اشتباهات بزرگ رهبری است که باعث می‌شود برآورده کردن خواسته‌های شخصی،به اهداف اصلی تیم ارجحیت پیدا کند،رهبرانی که در دام‌های خودمحوری اسیر می‌شوند،طرح و نقشه‌های شخصی‌شان را به اهداف دیگران ترجیح می‌دهند. اهداف بزرگ‌تر ◊آن‌ها بیش‌ازحد نگرانند که چه تصویری در ذهن …