تولید تا مصرف

تولید تا مصرف  قسمت دوم ♦ در یک تعریف کلی‌تر، تولید عبارت است از هرگونه فعالیت و کار (صرف انرژی) که عنصر یا عناصری از طبیعت را به مصرف انسان نزدیک کند؛ برای مثال کشت گندم که از یک دانه گندم چندین ده­دانه به‌وجود می‌آورد؛ یعنی خاک را به مصرف …

تولید تا مصرف

تولید تا مصرف ار تولید تا مصرف را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: قسمت اول ♦ بیشتر مدیران بازرگانی این گونه می‌اندیشند که یافتن فروشندگان حرفه‌ای که بتوانند نیازهای تجاری آنها را بخوبی تامین کنند، مشکل است و فروشندگان حرفه‌ای به ندرت یافت می‌شوند. فعالیتهای فروش ♦ برخی …