طراحی قطعات در تولید ناب و انبوه

طراحی قطعات در تولید انبوه و ناب الف: تولید انبوه  گروه طراحی محصول، طرح کلی مدل جدید رامشخص می کند .  مدیریت ارشد آن را مورد بررسی قرار می دهد.  جزئیات محصول طراحی می شود .  نقشه هاي مهندسی دقیق براي قطعه آماده می شود .  موادي که باید از …

طراحی درتولید انبوه و ناب

  طراحی در تولید انبوه و ناب تفاوت شیوه هاي طراحی درتولید انبوه و ناب 1 رهبري:  طراحی در تولید انبوه و ناب .طراحی در تولید انبوه و ناب :تولید کنندگان ناب: از نوعی رهبري به نام شوسا که تویوتا پیشگام آن بود،استفاده می کنند. شوسا رهبر گروهی است که …

شیوه های نوین تولید

شیوه های نوین تولید شیوه‌های نوین تولید در شرایط رقابتی با توجه به تحولات مرتبط با عملیات تولید، گسترش فناوری اطلاعات و سایر عوامل دائماً در حال تغییر می‌باشد. در یک طبقه‌بندی کلی، تولید به دوره‌های تولید دستی، تولید انبوه، تولید ناب، تولید چابک، و تولید با فناوری نانو تقسیم …

استراتژی های تولید

استراتژی های تولید: انواع استراتژی های تولید شامل موارد زیر می باشد: تولید برای انبار یا MTS (Make to Stock) تولید بر اساس سفارش MTO (Make to Order) مهندسی بر اساس سفارش ETO (Engineer to Order) MTS: شایع ترین استراتژی تولید در کارخانجات، تولید انبوه است. در این روش، تولید …