فوايد استاندارد كردن

بطور كلي مي توان فوايد استاندارد كردن را از نقطه نظر هاي مختلف بصورت زير بيان كرد:     فوايد از نظر توليد كننده  1- بكارگيري قواعد اصولي در فرايند ساخت  2- كنترل بهتر فرايندها مواد و نيروي كار  3- جلوگيري از اتلاف منابع و انرژي  4- افزايش سرعت توليد …