توصیه مدیریتی برتر

هفت توصیه مدیریتی برتر قسمت پایانی مقاله توصیه مدیریتی برتر  قسمت پایانی توصیه پنجم: به هیچ عنوان در برابر تغییر دادن خود مقاومت نکنید. یکی از بدترین رفتارهایی که از یک مدیر یا رهبر ممکن است سر بزند مقاومت و خیره‌سری او در برابر تغییر دادن خود است. تغییر مثبت …