رقص تغییر

رقص تغییر       چیزی در طبیعت نیست که مدام تغییر نکند اما با نگاهی عمیق تر متوجه می شویم که طبیعت چیزی را تغییر نمی دهد، طبیعت چیزهای جدید را با کمک آنچه از قبل وجود داشته است، خلق می کند،به این ترتیب، میان چیز جدید و چیزهای …