یادگیری روش فروش محصول جدید

یادگیری روش فروش محصول جدید     تلفات مالی از محل هزینه های تحقیق و توسعه و غفلت از تجاری سازی یک فشار روانی روی مدیران ارشد نوآور و خلاق قرار دارد. این فشار روانی ناشی از چیست؟ چالش تجاری سازی نوآوری ها و فروش محصولات جدید حاصل از نوآوری …