پرورش مدیران

پرورش مدیران و منایع انسانی   با توسعه سازمان های دولتی و خصوصی به تدریج سازمان های بزرگی به وجود آمده اند که عهده دار رسیدگی به برخی از مهم ترین شئونات زندگی مردم اند . پیاده سازی استاندارد های مدیریتی ایزو کمک زیادی به سازمان ها در این زمینه …