شاخص توسعه رهبری چیست؟

شاخص توسعه رهبری چیست؟     مدیریت اثر بخش مهمترین منبع شرکت ها برای مدیریت اثربخش چالش های کسب و کار در عصر جدید، سرمایه های اجتماعی و کارکنان است که اثربخشی آنها تابع اثربخشی برنامه ها و اقدامات شرکت برای توانمندسازی آنهاست.. بهترین شرکت ها از نظر اثر بخشی …