سه اصل مهم توانمندانه زیستن

سه اصل مهم توانمندانه زیستن سه اصل مهم توانمندانه زیستن را در متن ذیل دنبال بفرمایید: اصل اول: فعالیتی را می توان توانمندانه انجام داد که بتوان پیوسته آن را تکرار کرد. این اصل نشانه ای قابل پیش بینی در عملکرد فردی است. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و …