سه اصل مهم توانمندانه زیستن

سه اصل مهم توانمندانه زیستن توانمندانه زیستن به معنای استفاده بهینه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فردی برای رسیدن به موفقیت است. در ادامه، به بررسی سه اصل مهم توانمندانه زیستن می‌پردازیم: اصل اول: تکرارپذیری فعالیت‌ها فعالیتی را می‌توان توانمندانه انجام داد که بتوان آن را پیوسته تکرار کرد. این اصل …