توانایی یادگیری

توانایی یادگیری متن زیر مواردی را در مورد توانایی یادگیری خدمت شما عزیزان ارائه می نماید: قسمت اول ايجاد توانایی يادگيری اصلی ترين شرط برای ايجاد تغييرات مؤثر بر بهره‌وری سازمان است. تا وقتی توانایی يادگيری بخشي از استراتژی تغيير نشده‌اند، هر تلاشی محكوم به شكست است. اقدامات يادگيری بايد …