سه نکته مهم مدیریتی از شرکت SAP

سه نکته مهم مدیریتی از شرکت SAP       ضیا یوسف (مدیر اجرایی شرکت SAP) در راهبری موفق پروژه ای که بخش های مختلف سازمان را درگیر می کرد چگونه موفق شد؟ او سه کار را انجام داد : آدم های  با استعداد 1-او آدم های بسیار با استعدادی …