تنبل بودن واقعا به نفع شما است؟

چرا تنبل بودن واقعا به نفع شما است؟       خیلی از ما در حقیقت آدم‌های تنبلی هستیم و از این شرایط احساس عذاب وجدان داریم، اما در حقیقت تنبل بودن همیشه هم بد نیست بیایید تصور کنیم یک روزمان را به طور کامل تعطیل کنیم، ماجراهای مخاطره‌آمیز را …