علاقه‌ات را پیدا کن

علاقه‌ات را پیدا کن متن زیر مواردی را در مورد موضوع علاقه‌ات را پیدا کن ارائه می نماید: توصیۀ مزخرفی است؛ علاقه پیدا نمی‌شود، بلکه به مرور پرورش می‌یابد،اصطلاح «دنبال علاقه‌ات باش» در کتاب‌های انگلیسی‌زبان از سال ۱۹۹۰ نُه برابر بیشتر شده است یکی دیگر از توصیه‌های حاضر و آمادۀ …