نگهداري و تعميرات اتفاقی

 نگهداري و تعميرات اتفاقي : برای توضیحات درمورد نگهداري و تعميرات اتفاقی متن زیر را ملاحظه نمایید. در اين حالت معمو لاً خرابي ماشين آلات يا تجهيزات بصورت اتفاقي و تصادفي و خارج از هرگونه برنامه هاي پيش بيني شده بوقوع مي پيوندد . هنگام وقوع اين اتفاق اپراتورمربوطه درصورت عدم …