تمدید ایزو

تمدید ایزو یکی از خدمت های مورد نیاز سازمان ها مساله تمدید ایزو می باشد. تمدید ایزو یا ارائه خدمات در زمینه مراقبت از سیستم های مدیریتی یکی از خدماتی می باشد که شرکت های مشاور ایزو قادر به ارائه آن می باشند. خدمات تمدید ایزو فق مختص شرکت های …