به هیچ وجه تمجید و انتقاد را ترکیب نکنید!

به هیچ وجه تمجید و انتقاد را ترکیب نکنید!     هم از فرد تعریف کنید و هم انتقاد اگر در یک مکالمه، هم از فرد تعریف کنید و هم انتقاد، مثل این است که کلوچه‌ای به او بدهید و بعد وقتی می‌خواهد اولین گاز را به آن بزند، ضربه‌ای …