از کاه هواپیما نسازید

از کاه هواپیما نسازید از کاه هواپیما نسازید فرقه بارپرستی: از کاه هواپیما نسازید! در جنگ جهانی دوم چند جزیره کوچک در اقیانوس آرام محل رخ دادن یکی از شدیدترین نبردها بین سربازان ژاپنی و آمریکایی بود. مردم محلی که قبلاً هرگز حتی یک سرباز جنگی ندیده بودند، با شگفتی …