هدفها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید

هدفها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید هدفها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید تا به موفقیت برسید:   ساده ترین راه ساده ترین راه برای اینکه گروه شما در مسیر بالندگی قدم بردارد این است که هدف های بلندمدت خود را به اجزای کوچکتر تقسیم کنید تا …