مدیریت تغییر ایزو 27001

مدیریت تغییر: تغییر در امکانات و سیستمهای پردازش اطلاعات می بایست تحت کنترل باشد.در هنگام تغییرات موارد زیر می بایست در نظر گرفته شود: شناسایی و ثبت تغییرات مهم،برنامه ریزی و آزمون تغییرات مهم،ارزیابی تاثیرات بالقوه،رویه تایید رسمی برای انجام تغییرات پیشنهادی،تبادل جزییات تغییرات با افراد مرتبط،و رویه های برگشت …