مهارت های بنیادین نیروی انسانی در سال ۲۰۲۰

مهارت های بنیادین نیروی انسانی در سال ۲۰۲۰     موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس، مهارت های ده‎گانه زیر را به عنوان مهارت‎های ضروری نیروی کار در سال ۲۰۲۰ معرفی کرده است :  معنا سازی و درک محرک های محیطی: توانایی درک عمیق مفاهیم و اهمیت موضوعات تبیین شده  هوشمندی اجتماعی: …