تفکر مبتنی بر صفر

تفکر مبتنی بر صفر     تفکر مبتنی بر صفر را در همه امور بکار گیرید،یعنی: – حذف همه آدمهای اشتباه – توقف همه سرمایه گذاری های اشتباه – حذف همه محصولات و خدمات اشتباه -آدم خوب یا مدیر خوب بودن به معنی عدم حذف آدم های بی کفایت از …