تفکرتان آبی است یا قرمز؟

تفکرتان آبی است یا قرمز؟   اگر بخواهیم مدیریت استراتژیک موفق را به یک مثلث تشبیه کنیم، یک ضلع آن را تفکر استراتژیک، ضلع دیگر آن را فرآیند تدوین استراتژی و ضلع دیگر آن را اجرای استراتژی شکل می دهد؛قطعا استراتژی خوب بدون اجرای خوب، موفق نخواهد بود و تدوین …