متعادل باش

متعادل باش متن زیر در مورد بحث متعادل باش مطالبی ارائه می دهد: ما انسانها به دلیل نداشتن مهارتهایی مثل خودباوری, خودیابی, اعتماد به نفس, هوش عاطفی و… مدام در رفتارمان دچار افراط و تفریط هستیم و عموما نامتعادل رفتار می کنیم! تعادل شرط موفقیت در هر رفتاری است. ایجاد …