هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات

هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات در متن زیر دنبال کنید: يك روش اجرايي مدون بايد براي تعريف كنترل هاي مورد نياز زير ايجاد گردد: الف) تصويب مستندات از نظرتناسب آنها، پيش از انتشار، ب) بازنگري وبه روزآوري – برحسب نياز- و …

تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت

تعریف تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، مدیریت کیفیت: مزلب زیر اطلاعاتی را در مورد تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت ارائه می نماید. تضمین کیفیت: تضمین کیفیت (QA) هر فرآیند سیستماتیک تعیین اینکه محصول یا خدمات مطابق با الزامات مشخص شده است.   QAضوابط و مقرراتی را برای توسعه و ساخت محصولات معتبر …