میکرو مدیر نباشید

میکرو مدیر نباشید   کارمند و مدیر یک کارمند ممکن است به خاطر نقش و وظایف مشخصی که دارد مجبور باشد به جزئیات وظایف توجه بیشتری نشان دهد، اما یک مدیر نمی تواند به تمامی جزئیات فعالیت کارکنان و یا پروژه‌هایی که اعضای تیم کاری روی آن کار می‌کنند، بپردازد. …