تفاوت ایزو 2008 و 2015

تفاوت ایزو 2008 و 2015 برای درک بهتر نسبت به تفاوت ایزو 2008 و 2015 متن زبر را مطالعه فرمایید. ورژن جدید استاندارد ایزو 9001 دارای تغییراتی حدود 25 درصد با نگارش قبل می باشد. تفاوت در واژگان عبارتند از: ISO 9001:2015                    …