تفاخرسازمانی( Organizational Pride)

تفاخرسازمانی( Organizational Pride)       مفهوم تفاخر در بسياري از مطالعات روان شناختي تفاخر به عنوان احساسي مثبت و عملكردگرا معرفي شده است، وجود تفاخر با ادراك موفقيت در اعمال شخصي همراه است. احساس تفاخر عملكردگرا موجب ميشود فرد دستاوردهاي موفقيت آميز خود را به دلايل دروني مانند شخصيت، …