مدیریت تغییر

مدیریت تغییر تغييرات سازمانـي : تغيير در ساختار سازمان بدون در نظر گرفتن اندازه تغيير ( كوچكي يا بزرگي آن ) شامل اضافه و كم كردن سرپرست ها، سوپروايزرها والباقي پرسنل،اضافه و يا كم كردن ساعات كار ، واگذار كردن كار به پيمانكاران بجاي افراد شركتي ،تغيير در شيفت ها …