فرآیند تغییرات اساسی

فرآیند تغییر   تغییرات موفقیت‌آمیز توانایی تغییر بخش مهمی از محیط کسب و کار است. سازمانهایی که می‌خواهند به تغییرات موفقیت‌آمیز دست یابند باید بر فرصت‌ها متمرکز شوند و در آغاز جاده تغییر، باید چند پرسش زیر را از خود بپرسند: چه چیزی باید بهبود داده شود؟چگونه باید بهبود داده …