تغييرات در مدارك

تغييرات در مدارك  تغيير در مدارك بسته به نيازهاي هر سيستم امري اجتناب ناپذير مينمايد و بدين گونه ميتوان مطرح ساخت كه هدف از اين تغييرات بروز در آوردن مدارك استفاده بهينه از آنها وتضمين براي تطابق آن با نيازهاي روز سيستم ميباشد با اين توضيحات مراتب تغييرات در مدارك …