تعیین جنبه های زیست محیطی

تعیین جنبه های زیست محیطی به هنگام تعیین جنبه های زیست محیطی خود می تواند موارد ذیل را در نظر بگیرد: الف ) انتشار در هوا ب ) تخلیه در آب پ ) رها سازی در زمین ت ) استفاده از مواد خام  یا منابع طبیعی ث ) استفاده از …