وجدان کاری چیست و عذاب وجدان چه عجوبه ای است؟

وجدان کاری چیست و عذاب وجدان چه عجوبه ای است؟       صرف نظر از تعاریف وجدان که افراد ایده ها و نظرات و تعاریف مختلفی در این خصوص ارائه می دهند و عذاب وجدان که الحمدالله (متاسفانه) در برخی افراد وجود خارجی ندارد و این نشان دهنده وجدان …